Insight Vietnam - Tập 1 - Tổng quan và phân khúc địa lý của thị trường Việt Nam (1/4)

Phi Nguyen - 09/02/2011

Tìm hiểu về địa lý và lịch sử Việt Nam cũng như dự đoán về dân số Việt Nam, GDP, tỷ lệ lạm phát, thu nhập hộ gia đình và thu nhập sau thuế


Developed by: Digicomms.net