Insight Vietnam - Tập 1 - Tổng quan và phân khúc địa lý của thị trường Việt Nam (2/4)

Phi Nguyen - 09/02/2011


Những danh mục sản phẩm phát triển nhanh nhất, ảnh hưởng nhiều đến tháp dân số Việt Nam, đi kèm với tốc độ phát triển chóng mặt của thu nhập hộ gia đình, thu nhập sau thuế và khả năng chi tiêu


Developed by: Digicomms.net