Insight Vietnam - Tập 1 - Tổng quan và phân khúc địa lý của thị trường Việt Nam (3/4)

Phi Nguyen - 09/02/2011

Việt Nam là thị trườngnhư thế nào so với những thị trường cạnh tranh khác trên thế giới? Việt Nam có những lợi thế cạnh tranh nào?


Developed by: Digicomms.net