Insight Vietnam - Tập 1 - Tổng quan và phân khúc địa lý của thị trường Việt Nam (4/4)

Phi Nguyen - 09/02/2011

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 thị trường lớn nhất Việt Nam với đặc tính hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt thể hiện ở thói quen người tiêu dùng.
- Người Hà Nội: Kiếm 10 đồng, tiêu 1, để dành 9.
- Người Sài Gòn: Kiếm 10 đồng, mượn 1, tiêu 11.Developed by: Digicomms.net