Insight Vietnam - Tập 2 - Chân dung người tiêu dùng trẻ Việt Nam (2/3)

Phi Nguyen - 22/02/2011

Tìm hiểu về GenV (Generation Vietnam) với 3 nhóm tính cách đặc trưng: nhóm hiện đại nổi bật, nhóm bình thường và nhóm trung giam. Bạn nên có chiến lược như thế nào đối với từng nhóm?Developed by: Digicomms.net