Insight Vietnam - Tập 4 - Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam (2/2)

Phi Nguyen - 23/03/2011

Theo ông Konishi, Việt Nam nên giảm tỷ lệ tăng trưởng nhằm củng cố nền kinh tế và hạn chế lạm phát.


Developed by: Digicomms.net