Insight Vietnam - Tập 5 - Những cơ hội và thách thức trong kinh doanh tại Việt Nam (1/2)

Phi Nguyen - 06/04/2011

Minh bạch? Tham nhũng? Cung cấp năng lượng? Hệ thống luật pháp? Chính sách tiền tệ? Lao động có tay nghề? Những thách thức hiện nay phải đối mặt với nền kinh tế của Việt Nam hiện nay là gì? Hãy cùng nghe quan điểm của ông Tony Burchill, Ủy viên thương mại cao cấp của Austrade tại Việt Nam


Developed by: Digicomms.net