Insight Vietnam - Tập 7 - Đầu tư của Liên Minh châu Âu tại Việt Nam (2/2)

Phi Nguyen - 03/05/2011

Có phải quy trình cấp phép đầu tư phức tạp chính là rào cản đối với những nhà đầu tư nước ngoài?


Developed by: Digicomms.net