Insight Vietnam - Tập 8 - Các vấn đề sở hữu trí tuệ và bản quyền thương mại tại Việt Nam (2/2)

Phi Nguyen - 17/05/2011

Đăng ký bản quyền là vấn đề, bảo vệ bản quyền lại là vấn đề khác. Ông Chris sẽ thảo luận vì sao việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền gặp khó khăn tại VN và 1 số hướng giải quyết.


Developed by: Digicomms.net