Insight Vietnam - Tập 11 - Đầu tư vào giáo dục tại Việt Nam - Cơ hội & Thách thức (2/2)

Phi Nguyen - 28/06/2011

Có một số thách thức lớn trong lĩnh vực này, đặc biệt là vấn đề cấp phép, an ninh và tìm kiếm đối tác địa phương. Ông Nigel sẽ đưa ra quan điểm của mình với vai trò là nhà điều hành cũng như một luật sư đối với từng thách thức.


Developed by: Digicomms.net