top of page

NGƯỜI HÙNG & LÃNH ĐẠOThích câu phát biểu này của Jack Ma tại Boao Forum for Asia, 8-11/04/2018.

Leadership is about respect the future, respect yesterday, and respect the people working today. Leaders are always lonely because you have to see before the other people see. You have to see the opportunity before the others. You have to see the disasters before the other. And leaders are lonely because your job is to take the disasters away without people knowing.


Lãnh đạo cần tôn trọng tương lai, tôn trọng quá khứ, và tôn trọng những người đang làm việc trong hiện tại. Lãnh đạo là những người rất cô đơn vì họ nhìn thấy trước khi người khác thấy. Họ nhìn thấy cơ hội trước người khác. Họ nhìn thấy tai hoạ trước người khác. Và người lãnh đạo cô đơn vì họ phải làm nhiều việc để ngăn chặn những mối hiểm hoạ mà không ai hay biết.


We see a lot of heroes. They solve the disasters and they are the heroes. But leaders, you should not allow disasters happen. Leaders respect the children and the future.


Chúng ta nhìn thấy nhiều anh hùng. Anh hùng giải quyết tai hoạ và họ trở thành người hùng. Nhưng lãnh đạo thì khác. Họ không cho phép tai hoạ xảy ra. Lãnh đạo tôn trọng tương lai và tôn trọng thế hệ tiếp nối.


Bạn là lãnh đạo hay người hùng?

48 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Comments


bottom of page