COMPLEXITY – CREATIVITY – CO-CREATION3 TỪ KHOÁ CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP TOÀNGần đây, IBM thực hiện nghiên cứu phỏng vấn 1.500 CEO trên toàn thế giới để hỏi họ về thực trạng, về thách thức của việc doanh nghiệp hội nhập toàn cầu. Có 3 từ khoá mà sau khi đọc báo cáo này, tôi muốn chia sẻ lại với các bạn, vì đó sẽ là những từ khoá hướng dẫn các bạn hội nhập vào một tương lai mới, với sự tăng cường mức độ phức tạp trong kinh doanh do những thay đổi lớn về xã hội, công nghệ, và tính chất của những khách hàng mục tiêu mới.


- Từ khoá thứ nhất – Complexity – tính phức tạp Today’s complexity is only expected to rise, and more than half of CEOs doubt their ability to manage it. 79% of CEOs anticipate even greater complexity ahead. However, one set of organizations – we call them “Standouts” – has turned increased complexity into financial advantage over the 5 years.


Tính phức tạp chỉ có thể tăng lên, và hơn 50% các CEO nghi ngờ khả năng thích ứng của doanh nghiệp mình đối với tình hình này. 79% tiên đoán tình hình sẽ ngày càng phức tạp hơn lên. Tuy nhiên, có một nhóm doanh nghiệp được gọi là “Standouts – DN khác biệt” lại có thể biến sự phức tạp này thành cơ hội kinh doanh trong vòng 5 năm tới.


- Từ khoá thứ 2 – Creativity – Tính sáng tạo

Creativity is the most important leadership quality, according to CEOs. Standouts practice and encourage experimentation and innovation throughout their organizations. Creative leaders expect to make deeper business model changes to realize their strategies. To succeed, they take more calculated risks, find new ideas, and keep innovating in how they lead and communicate.


Sáng tạo là phẩm chất lãnh đạo quan trọng nhất theo các CEO trong giai đoạn tiếp theo. Các DN khác biệt thực hành và khuyến khích các thử nghiệm, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp mình. Lãnh đạo sáng tạo là người dám thay đổi mô hình kinh doanh để có thể hiện thực hoá chiến lược của doanh nghiệp. Để thành công, họ dám chấp nhận thử thách, tìm kiếm ý tưởng mới, và đổi mới cả cách họ lãnh đạo và giao tiếp.


- Từ khoá thứ 3 – Co-creation – Cùng tạo dựng

The most successful organization co-create products and services with customers, and integrate customers into core processes. They are adopting new channels to engage and stay in tune with customers. By drawing more insight from the available data, successful CEOs make customer intimacy their number-one priority.


Doanh nghiệp thành công nhất là doanh nghiệp biết cùng tạo dựng sản phẩm và dịch vụ mới với khách hàng, và đưa khách hàng vào qui trình vận hành chính của doanh nghiệp. Họ khai thác các kênh giao tiếp mới để giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng. Họ sử dụng dữ liệu khách hàng sẵn có để tăng mức độ hiểu biết khách hàng và xem đó là ưu tiên số 1 trong kinh doanh.

19 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Collaboration is key