top of page

2022 SKILLS OUTLOOKTheo báo cáo "Tương lai nghề nghiệp" của Diễn đàn kinh tế thế giới vừa công bố, những kỹ năng sẽ ngày càng quan trọng hơn trong 5 năm tới đối với thị trường lao động bao gồm:

1. Analytical thinking & innovation: tư duy phân tích và sáng tạo

2. Active learning & learning strategies: học chủ động & có chiến lược

3. Creativity, originality and initiative: sáng tạo, tự xây dựng ý tưởng phát kiến

4. Technology design and programming: thiết kế & lập trình công nghệ

5. Critical thinking & analysis: tư duy phản biện & phân tích

6. Complex problem solving: khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp

7. Leadership & social influence: Kỹ năng lãnh đạo & tầm ảnh hưởng xã hội

8. Emotional intelligence: trí tuệ cảm xúc

9.Reasoning, problem-solving, and ideation: lập luận, giải quyết vấn đề, và tạo ra ý tưởng mới dựa trên việc thấu hiểu vấn đề

10. Systems analysis and evaluation: phân tích và đánh giá hệ thống


Theo một nghiên cứu thị trường lao động khác của báo Economist dành cho các cấp lãnh đạo, 52% không hài lòng với kỹ năng của người trẻ khi tham gia vào thị trường lao động và cho rằng đó chính là yếu tố gây thiếu hiệu quả đối với việc vận hành doanh nghiệp. Điều này cho thấy hệ thống giáo dục chính thống đang chưa đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường lao động, và không thay đổi kịp so với sự thay đổi quá nhanh của thế kỷ công nghệ. Kiến thức và kỹ năng số, kỹ năng về kỹ thuật, công nghệ cần được đưa thêm vào gíao trình, cùng với các kỹ năng mềm, trong đó, 4 kỹ năng quan trọng nhất, the 4C's chính là 4 kỹ năng làm cho người khác máy.


1. Critical thinking - tư duy phản biện

2. Creativity - khả năng sáng tạo

3. CollaboratIon - kỹ năng hợp tác

4. Communication - kỹ năng giao tiếp


Các bạn suy nghĩ và chuẩn bị nhé, cho 5 năm tới.

135 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page