TOP 50 MOOCSCho các bạn quan tâm đến các nền tảng học miễn phí MOOC trên mạng. Hiện nay đã có hơn 8 ngàn khoá học đăng tải từ 750 trường đại học. Thiệt tình mà nói, chỉ cần biết tiếng Anh thì cả trời tri thức đã gói hết vào đây cho ta, và hoàn toàn miễn phí. Chỉ có kẻ không chịu học chứ làm gì có chuyện không có điều kiện.


Để giúp các bạn tìm khoá học dễ dàng hơn, đây là top 50 khoá học do người học bình chọn từ trước đến nay, và tổng hợp đến hết năm 2017 nhé. Tôi không dịch tiếng Việt tên các khoá học vì nghĩ rằng nếu đã không biết tiếng Anh thì đọc chi cho mệt, cũng chẳng đăng ký học được.


- Ngành công nghệ (Technology): 21 khoá

1. An Introduction to Interactive Programming in Python (Part 1) – Rice University via Coursera 2. Coding in your Classroom, Now! – University of Urbino via EMMA 3. Introduction to Programming for Musicians and Digital Artists – California Institute of Arts via Kadenze 4. Introduction to Programming with MATLAB – Vanderbilt University via Coursera 5. Programming for Everybody (Getting Started with Python) – University of Michigan via Coursera 6. Machine Learning – Stanford University via Coursera 7. Learn to Program: The Fundamentals – University of Toronto via Coursera 8. Creative Applications of Deep Learning with Tensorflow – via Kadenze 9. Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris (Project-centered course) – Hebrew University of Jerusalem via Coursera 10. Programming Language, Part A – University of Washington via Coursera 11. The Alnalytics Edge – Massachusettes Institute of Technology via edX 12. Algorithms: Design and Alalytics, Part 1 – Stanford University via Coursera 13. Artificial Intelligence – University of California, Berkeley via edX 14. Functional Programming Principles in Scala – Ecole Polytechnique Federale de Lausanne via Coursera 15. Introduction to Computer Science – Havard University via edX 16. Cryptography I – Stanford University via Coursera 17. Artificial Intelligence for Robotics – Stanford University via Udacity 18. Algorithms, Part I – Princeton University via Coursera 19. Intro to Computer Science – University of Virginia via Udacity 20. Introduction to Computer Science and Programming Using Python – Massachusettes Institute of Technology via edX 21. Circuits and Electronics 1: Basic Circuit Analysis – Massachusettes Institute of Technology via edX


- Ngành khoa học (Science): 15 khoá

1. Mountains 101 – University of Alberta via Coursera 2. What Is a Mind? – University of Cape Town via FutureLearn 3. Introduction to Dynamical Systems and Chaos – Sata Fe Institute via Complexity Explorer 4. Introduction to Complexity – Sata Fe Institute via Complexity Explorer 5. Understanding Dementia – University of Tasmania 6. Medical Neuroscience – Duke University via Coursera 7. The Science of the Solar System – California Institute of Technology via Coursera 8. Understanding Clinical Research: Behind the Statistics – University of Cape Town via Coursera 9. Extinctions: Past and Present – University if Cape Town via FutureLearn 10. Model Thinking – University of Michigan via Coursera 11. Introduction to Engineering Mechanics – Georgia Institute of Technology via Coursera 12. The Science of Everyday Thinking – University of Alberta via Coursera 13. Dino 101: Dinosaur Paleobiology – University of Alberta via Coursera 14. Introduction to Biology – The Secret of Life – Massachusettes Institute of Technology via edX 15. Calculus One – Ohio State University via Coursera


- Ngành quản trị kinh doanh (Business): 6 khoá

1. Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects – University of California, San Diego via Coursera 2. Aprender – Uniersidad Nacional Autonoma de Mexico via Coursera 3. Mindshift: Break Trhough Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential – McMaster University via Coursera 4. Decision Making in a Complex and Uncertain World – University of Groningen via FutureLearn 5. Marketing in a Digital World – University of Illinois at Urbana-Champaign via Coursera 6. Preparing to Manage Human Resources – University of Minnesota via Coursera

- Ngành nhân văn (Humanities): 8 khoá

1. Modern and Contemporary American Poetry – University of Pennsylvania via Coursera 2. A Life of Happiness and Fulfillment – Indian School of Business via Coursera 3. Justice – Havard University via edX 4. The Bible’s Prehistory, Purpose, and Political Future – Emory University via Cousera 5. Introduction to Dutch – University of Groningen via FutureLearn 6. Tsinghua Chinese: Start Talking with 1.3 Billion People – Tsinghua University via edX 7. Moralities of Everyday Life – Yale University via Coursera 8. Mindfulness for Wellbeing and Peak Performance – Monash University via FutureLearn

19 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả