top of page

TOP 50 MOOCSCho các bạn quan tâm đến các nền tảng học miễn phí MOOC trên mạng. Hiện nay đã có hơn 8 ngàn khoá học đăng tải từ 750 trường đại học. Thiệt tình mà nói, chỉ cần biết tiếng Anh thì cả trời tri thức đã gói hết vào đây cho ta, và hoàn toàn miễn phí. Chỉ có kẻ không chịu học chứ làm gì có chuyện không có điều kiện.


Để giúp các bạn tìm khoá học dễ dàng hơn, đây là top 50 khoá học do người học bình chọn từ trước đến nay, và tổng hợp đến hết năm 2017 nhé. Tôi không dịch tiếng Việt tên các khoá học vì nghĩ rằng nếu đã không biết tiếng Anh thì đọc chi cho mệt, cũng chẳng đăng ký học được.


- Ngành công nghệ (Technology): 21 khoá

1. An Introduction to Interactive Programming in Python (Part 1) – Rice University via Coursera 2. Coding in your Classroom, Now! – University of Urbino via EMMA 3. Introduction to Programming for Musicians and Digital Artists – California Institute of Arts via Kadenze 4. Introduction to Programming with MATLAB – Vanderbilt University via Coursera 5. Programming for Everybody (Getting Started with Python) – University of Michigan via Coursera 6. Machine Learning – Stanford University via Coursera 7. Learn to Program: The Fundamentals – University of Toronto via Coursera 8. Creative Applications of Deep Learning with Tensorflow – via Kadenze 9. Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris (Project-centered course) – Hebrew University of Jerusalem via Coursera 10. Programming Language, Part A – University of Washington via Coursera 11. The Alnalytics Edge – Massachusettes Institute of Technology via edX 12. Algorithms: Design and Alalytics, Part 1 – Stanford University via Coursera 13. Artificial Intelligence – University of California, Berkeley via edX 14. Functional Programming Principles in Scala – Ecole Polytechnique Federale de Lausanne via Coursera 15. Introduction to Computer Science – Havard University via edX 16. Cryptography I – Stanford University via Coursera 17. Artificial Intelligence for Robotics – Stanford University via Udacity 18. Algorithms, Part I – Princeton University via Coursera 19. Intro to Computer Science – University of Virginia via Udacity 20. Introduction to Computer Science and Programming Using Python – Massachusettes Institute of Technology via edX 21. Circuits and Electronics 1: Basic Circuit Analysis – Massachusettes Institute of Technology via edX


- Ngành khoa học (Science): 15 khoá